E-mail: info@homeselection.bg | Телефони: 0879 899 226

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН HOME SELECTION

https://homeselection.bg/

Настоящите Общи условия са в сила от 03.11.2023 г.

Моля, преди да използвате този уеб сайт, прочетете внимателно настоящите Общи условия. В случай, че използвате този уебсайт се счита, че сте приели и сте се съгласили с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уебсайт!

Настоящите общи условия създават права и задължения за всички лица, които ползват и се регистрират на уебсайта https://homeselection.bg/.

Тези Общи условия уреждат начина, реда и условията за сключване на договор за покупко–продажба през електронен магазин https://homeselection.bg/. Общите условия са част  от договора за покупко–продажба между търговеца „Хоум Селекшън“ ООД (https://homeselection.bg/) и Потребителя.

I. ТЕРМИНИ

В тези Общи условия термините са използвани в следния смисъл:

1. https://homeselection.bg/ е търговско дружество, регистрирано по законите на Република България с фирма „Хоум Селекшън” ООД, ЕИК 202647561, седалище и адрес на управление, гр.София, жк. Зона Б-18, бл.8, ет.4,ап.23, телефон за връзка: 0879899226.

2. „Уебсайт“ означава интернет страница: https://homeselection.bg/

3. „Електронен магазин“ е интернет магазин с електронен адрес https://homeselection.bg/.

4. „Стока” е всеки един от предлаганите продукти, в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, показан е графично и има обявена продажна цена.

5. „Потребител” е всяко лице, което е посетило, направило заявка за покупка или е закупило стока от електронния магазин.

6. „ЗЗП” е абревиатура на Закон за защита на Потребителите.

7. „Кредитна институция” е всяка финансова институция, която предоставя целеви кредити за закупуване на стока.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Потребителят се съгласява и приема изцяло да спазва тези Общи условия, при използването на който и да е от символите, бутоните, линковете на уебсайта https://homeselection.bg/, с изключение на линка към настоящите Общи условия.

2. Посочените на уебсайта препратки към други уебсайтове имат за цел единствено да създадат удобство на Потребителя. При използването на такива препратки, Потребителят не получават услуга, предоставена от https://homeselection.bg/ и настоящите условия не се прилагат при използване на препратки извън уебсайта https://homeselection.bg/.

3. С приемането на тези Общи условия Потребителят се счита информиран, че по никакъв начин не е е принуден или не му се препоръчва използването на други уебсайтове или информация публикувана в тях. Използването на други уебсайтове и всички рискове, свързани с това, са изцяло за сметка на Потребителят и https://homeselection.bg/ не носи каквато и да било отговорност за претърпени вреди на Потребителят от това.

4. Потребителят се съгласява, че https://homeselection.bg/ не носи отговорност за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби, от какъвто и да било вид и размер, които са следствие или резултат от използване на уебсайта. В случай, че използването на този уебсайт или материали от него са причинили вреди, за които е необходим ремонт на оборудване или възстановяване на информация, потребителят поема всички разходи и отговорности, свързани с отстраняването на вредите.

5. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се счита за информиран, че част от стоките обявени на уебсайта, могат да бъдат обявени като налични в мрежата от магазини, но да няма наличност от тях при подаване на заявката чрез on-line системата за покупки.

6. Уебсайтът https://homeselection.bg/ предоставя на Потребителя възможност да купува предлаганите през електронния магазин стоки, чрез подаване на заявка /поръчка/ и заплащане на обявената цена, при спазване на тези Общи условия.

7. Договорът за продажба между https://homeselection.bg/ и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване по електронна поща на заявката /поръчката/ направена от Потребителя.

III. ПОРЪЧКА

1. Поръчката чрез уебсайта е доброволна и безплатна. Уебсайтът може да бъде разглеждан от всеки потребител свободно без да е необходима регистрация и без да има задължение за подаване на поръчка.

2. За подаване на поръчка е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Потребителят подава заявка, чрез попълване на регистрационния формуляр публикуван на уебсайта https://homeselection.bg/ В заявката се посочва задължително адрес за доставка, имейл на потребителя, телефон за контакт, както и имената на Потребителя.

3. Всяка заявка през уебсайта https://homeselection.bg/ се подава и изпълнява в съответствие с Общите условия. При спор относно лицето обвързано от клаузите на настоящите Общи условия, за страна по договора се приема лицето, което е платило цената на стоката заявена за закупуване.

4. Потребителят се съгласява и задължава при използването на уебсайта https://homeselection.bg/ да предоставя точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационния формуляр, наричани оттук нататък с наименованието Лични данни. Ако Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, уебсайтът https://homeselection.bg/ има право да закрие или изтрие цялата информация за него и да откаже по-късен достъп до част или до всички услуги, които уебсайтът предоставя, като не носи каквато и да било отговорност за невярно или неточно изпълнена поръчка, свързана с получената от потребителя информация.

5. При успешно подаване на поръчката, служител на уебсайта https://homeselection.bg/ ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, за да потвърди, че стоката може да бъде доставена, в срок посочен в нейното описание, след което ще изпрати потвърдителен имейл за направената поръчка. Ако се окаже, че стоката не може да бъде досавена в посочения срок, служителят ще информира Потребителя относно това дали може да я достави и в какъв срок.

6. Чрез подаване на поръчка през онлайн магазина https://homeselection.bg/ могат да бъдат закупувани само стоки, които уебсайтът позволява да бъдат добавяни в „пазарската кошница“ на Потребителя.

7. Информацията на уебсайта за предлаганите чрез онлайн магазина стоки включително, но не само относно технически характеристики, начин на използване, гаранционни условия и други е предоставена от производителя или вносителя на съответната стока, като https://homeselection.bg/ не носи отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, или такава предoставена по заблуждаващ начин, както и при разлики между посоченото фактическо и действителното положение, при разлики в тоновете на цветовете на снимките и действителния цвят на стоките, както и при технически и печатни грешки.

8. https://homeselection.bg/ има право свободно, без предизвестия и по всяко време да прави промени в обявените стоки, услуги, цени и други характеристики на стоките, а Потребителят се счита информиран за промените от момента на публикуването им на уебсайта. За част от обявените стоки и услуги е възможно посочената информация да не е актуална, но в тези случаи Потребителят ще бъде изрично уведомен за това преди доставката им. Възможно е част от информацията на уебсайта да се отнася до стоки, които вече не се предлагат или не са достъпни в момента, за което Потребителят ще бъде изрично уведомен при направена поръчка на такава стока. В случаите по тази точка, търговецът не носи каквато и да било отговорност спрямо Потребителя.

9. При подаване на поръчка към търговеца, Потребителят дава съгласието си с тези Общи условия, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” , с което извършва електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и по този начин удостоверява, че е запознат с тези Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Това съгласие се счита за дадено от Потребителя и чрез извършване на действие по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока или само при посещение на уебсайта.

10. Потребителят избира стоката, услугата и количеството чрез подаване на поръчка /заявка/.

11. Потребителят е задължен да избере и начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

12. Подаването на поръчката завършва с посочване от Потребителя на начина на плащане. Цената може да се плати по някой от следните начини:

а/ чрез банков превод по банкова сметка на електронния магазин

IV. ЦЕНИ

1. Цените посочени в уебсайта са в български лева и са валидни единствено към момента на публикуването им, като https://homeselection.bg/ може по всяко време без предупреждение да ги променя по своя преценка и без да е задължен да информира предварително Потребителя.

2. Посочените на уебсайта цени са крайни и включват всички данъци и такси.

3. Стойността на доставката не е включена в цената.

4. Потребителят е задължен да плати цената, която е била посочена на Уебсайта по време на подаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от новата цена.

5. При технически грешки в информация посочена на Уебсайта, поради което поръчката не може да бъде изпълнена, https://homeselection.bg/ има правото да откаже да изпълни поръчката и не дължи каквото и да било обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на вече заплатени или депозирани суми от потребителя по подадената и  отменена поръчка, ако такива суми са били платени или депозирани. Сумите се връщат обратно на Потребителя чрез банков превод по посочена от него банкова сметка.

 V. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНА СУМА

1. На основание чл. 50 ЗЗП Потребител, който е и потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на стоката има право без да дължи обезщетение или неустойка на търговеца и без да посочва мотиви, да се откаже от договора и върне получената стока при условия посочени по-надолу.

2. Потребителят е задължен да информира предварително https://homeselection.bg/, на следния имейл адрес: info@homeselection.bg че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва от договора, като посочи срок за връщане на стоката, който не може да е по-късно от 14 /четиринадесет/ дни от получаването й.

3. Потребителят трябва да върне стоката в някой от магазините на търговеца, посочен от търговеца.

4. Сумата, която Потребителят е заплатил се връща по банковата сметка, от която е платена или по друг удобен начин за Потребителя, след направен оглед на стоката и приемането й от страна на търговеца.

5. Стоката се приема за връщане само, ако не е била разопакована, и оригиналната й опаковка е запазена.

6. Стоката може да бъде върната лично от Потребителя или от негов пълномощник, който трябва да представи писмено пълномощно.

7. Всички разходи по връщането на стоката се поемат от Потребителя. До обратното предаване на стоката от потребителя на търговеца, рискът от случайното погиване или повреждане се носи от Потребителя.

8. Ако Потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, търговецът се задължава да му възстанови платената цена в срок до 14 /четиринадесет/ дни от уведомяването за отказа от договора.

9. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилага в хипотезите на чл. 57 от ЗЗП.

10. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените суми.

VI. ДОСТАВКА

1. Разходите по доставката са за сметка на Търговеца.

2. Когато заявената стока е налична на склад, същата се доставя на посочения от Потребителя адрес в срок до 3 работни дни. В случай, че стоката не е налична, срокът за доставка е този срок, който е посочен в описанието на продукта.

3. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена.

4. Доставката се извършва чрез подизпълнител (куриер,спедитор или транспортна фирма), като https://homeselection.bg/ си запазва правото да променя подизпълнителя, който извършва доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, при условия, че това не се отразява на начина, срока и цената на доставката.

5. Дейностите по товарене и разтоварване и разходите за това при доставка не са отговорност или задължение на https://homeselection.bg/ /или на куриера/, а на Потребителя на стоката.

6. Задължението на търговеца за доставка и предаване на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката или до входната врата на двора.

7. Търговецът е длъжен да достави стоката в подходяща опаковка според вида й и транспорта, с който се доставя.

8. Ако адресът за доставка е непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за https://homeselection.bg/ не възниква задължение за нейното изпълнение, а договорът се счита за развален.

9. В случай, че Потребителят посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане в 3-дневен срок, то https://homeselection.bg/ може да не потвърди доставката на заявената стока и съответно договорът се счита за несключен.

VII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1. Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя, като при предаването се подписват придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило плащане, но е съгласно да приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

2. При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, се задължава незабавно да информира лицето извършващо доставката и търговеца. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

3. Адрес за жалби: e-mail:info@homeselection.bg, Телефон 087 989 9226

4. Ако Потребителят не бъде открит в срока за доставка на посочения от него адрес или Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на търговеца, той се освобождава от задължението си да достави заявената стока, а Потребителя се задължава да я получи на адрес посочен от търговеца в срок до 15 дни от доставката. Ако Потребителят не получи стоката в този срок, то договорът се счита за развален и https://homeselection.bg/ има право да задържи или получи 30% от цената на стоката като неустойка, като се задължава да върне останалата част от вече платената цена на Потребителя в 14-дневен срок по посочена от него банкова сметка.

VIII. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки, се извършват по правилата на ЗЗП, в който и да е от търговските обекти на https://homeselection.bg/, на e-mail info@homeselection.bg или Телефон 087 989 9226.

2. Потребителят е длъжен незабавно след получаване на стоката да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, външни видими повреди по целостта на опаковката, установени при доставка, липса на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да отвори опаковката и да огледа стоката за евентуални дефекти. При наличие на такива, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на транспортната фирма. В протокола трябва задължително да се опишат явните недостатъци.

3. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. Потребителят губи правото си да иска привеждане на външни видими дефекти в съответствие с договора за покупко-продажба.

4. В случай, че стоките предмет на доставка не съответстват на заявените Потребителя има право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, като доставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин е непропорционален в сравнение с другия. Потребителят има право да упражни правата си в срок до две години, считано от доставянето на стоката.

5. Привеждането на стоката в съответствие с договора трябва да се извърши в срок до три месеца от предявяване на рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане на срока Потребителя има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената.

6. Потребителят няма право да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, нито намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в срок до три месеца от предявяване на рекламацията.

7. Търговецът е длъжен да удовлетвори искането на Потребителя за разваляне на договора и да му възстанови заплатената от него сума, когато след удовлетворяване на три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

8. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. В този случай той може да иска само намаляване на цената.

9. Потребителят не дължи никакви суми на търговеца за привеждане на потребителската стока в съответствие с договора. Той не дължи и разходи за експедиране на стоката, нито разходи за материали и труд за ремонта й.

10. Ако Потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. https://homeselection.bg/ се стреми информацията в онлайн магазина да се поддържа винаги точна и актуална, като допълнителна справка за това може да се направи на телефон: 087 989 9226
Всички технически данни на стоките в електронния магазин са външни и включват най – външните размери. Възможни са несъответствия в цветовете от снимките и действителните нюанси на цветове на стоките, за което търговецът не отговаря и не се счита за несъответствие на стоката със сключения договор.

2. Декоративните елементи на изображенията със стоката не се включват в цената посочена за стоката.

3. https://homeselection.bg/ не гарантира постоянен достъп до електронния магазин. Поради технически причини достъпът може да бъде прекъсван.

4. С приемането на тези общи условия потребителят дава безсрочното си и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от https://homeselection.bg/ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на https://homeselection.bg/, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. https://homeselection.bg/ гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителят. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени на уебсайта си https://homeselection.bg/условия-за-поръчка-и-доставка/.