E-mail: info@homeselection.bg | Телефони: 0879 899 226

 

РЕКЛАМАЦИЯ. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 

Вслучай на възникнал спор между страните по договора, който не може да бъде решен съвместно, можете да използвате сайта на европейската комисия за Онлайн Решаване на Спорове (ОРС).

 

I. Преглед на стоките. Рекламация

 

1. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки, се извършват по правилата на ЗЗП, в който и да е от търговските обекти на https://homeselection.bg/, на e-mail info@homeselection.bg или Телефон 0876 377 227.

2. Потребителят е длъжен незабавно след получаване на стоката да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, външни видими повреди по целостта на опаковката, установени при доставка, липса на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да отвори опаковката и да огледа стоката за евентуални дефекти. При наличие на такива, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на транспортната фирма. В протокола трябва задължително да се опишат явните недостатъци.

3. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. Потребителят губи правото си да иска привеждане на външни видими дефекти в съответствие с договора за покупко-продажба.

4. В случай, че стоките предмет на доставка не съответстват на заявените Потребителя има право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, като доставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин е непропорционален в сравнение с другия. Потребителят има право да упражни правата си в срок до две години, считано от доставянето на стоката.

5. Привеждането на стоката в съответствие с договора трябва да се извърши в срок до три месеца от предявяване на рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане на срока Потребителя има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената.

6. Потребителят няма право да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, нито намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в срок до три месеца от предявяване на рекламацията.

7. Търговецът е длъжен да удовлетвори искането на Потребителя за разваляне на договора и да му възстанови заплатената от него сума, когато след удовлетворяване на три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

8. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. В този случай той може да иска само намаляване на цената.

9. Потребителят не дължи никакви суми на търговеца за привеждане на потребителската стока в съответствие с договора. Той не дължи и разходи за експедиране на стоката, нито разходи за материали и труд за ремонта й.

10. Ако Потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 

II. Отказ от сключен договор и възстановяване на платена сума

1. На основание чл. 50 ЗЗП Потребител, който е и потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на стоката има право без да дължи обезщетение или неустойка на търговеца и без да посочва мотиви, да се откаже от договора и върне получената стока при условия посочени по-надолу.

2. Потребителят е задължен да информира предварително https://homeselection.bg/, на следния имейл адрес: info@homeselection.bg че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва от договора, като посочи срок за връщане на стоката, който не може да е по-късно от 14 /четиринадесет/ дни от получаването й.

3. Потребителят трябва да върне стоката в някой от магазините на търговеца, посочен от търговеца.

4. Сумата, която Потребителят е заплатил се връща по банковата сметка, от която е платена или по друг удобен начин за Потребителя, след направен оглед на стоката и приемането й от страна на търговеца.

5. Стоката се приема за връщзане само, ако не е била разопакована, и оригиналната й опаковка е запазена.

6. Стоката може да бъде върната лично от Потребителя или от негов пълномощник, който трябва да представи писмено пълномощно.

7. Всички разходи по връщането на стоката се поемат от Потребителя. До обратното предаване на стоката от потребителя на търговеца, рискът от случайното погиване или повредждане се носи от Потребителя.

8. Ако Потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, търговецът се задължава да му възстанови платената цена в срок до 14 /четиринадесет/ дни от уведомяването за отказа от договора.

9. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилага в хипотезите на чл. 57 от ЗЗП.

10. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените суми.

11. Възстановяването на суми, направени с банкова карта, става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 10 работни дни.